logo AGIC FERCA Fons blanc 01

UNA DENÚNCIA IMPULSADA PER AGIC ES RESOL AMB UN EXPEDIENT SANCIONADOR A ENDESA I GAS NATURAL

Fruit de la tasca d’anys realitzada per AGIC i els gremis que la conformem, ens plau compartir amb vosaltres la següent informació que de ben segur ja coneixes per altres mitjans d’informació i que demostra, un cop més, la força de formar part d’un col·lectiu fort i unit.

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha incoat un expedient sancionador contra Gas Natural S.O.R. SDG, S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O., per utilitzar la factura dels clients acollits a la tarifa d'últim recurs (TUR). L’objectiu d’aquesta pràctica ha estat promocionar els serveis oferts per les seves pròpies comercialitzadores al mercat lliure i, d'aquesta forma, atreure els consumidors al mateix grup empresarial en detriment de la resta de competidors. Aquesta investigació va iniciar-se després de la denúncia de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC) fa tres anys (19 de febrer de 2014).

Gràcies a la denúncia que va presentar AGIC al 2014, la Direcció de Competència, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 49 de la LDC, va iniciar una investigació d’ofici amb l’objectiu de determinar, amb caràcter preliminar, la concurrència de circumstàncies que justifiquessin la incoació d’expedient sancionador.

La CNMC dedueix indicis racionals de la comissió per part de Gas Natural S.O.R. SDG S.A. i Endesa Energia XXI, S.L.O. d'una infracció de l'article 3 de la Llei 15/2017, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, consistent en el falsejament de la lliure competència. En concret, el falsejament ve donat per la utilització de la factura dels clients acollits a la tarifa d’últim recurs per donar publicitat dels serveis oferts per la comercialitzadora lliure, podent distorsionar de manera significativa el comportament econòmic de dits consumidors a favor del propi grup empresarial i en detriment de la resta de competidors.

La incoació d'aquest expedient no prejutja el resultat final de la investigació. S'obre ara un període màxim de 18 mesos per a la instrucció de l'expedient i per a la seva resolució per la CNMC.

Font: https://www.cnmc.es/node/363479