Procés d’ acreditació de competències

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze Instituts que depenen del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

 
ÀMBIT:  Muntatge  i  manteniment  d'instal·lacions  es  convoquen  240  places.  S’hi  poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal de l’àmbit.
 
ADREÇAT A:  als diferents instal·ladors en el camp de les instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques o sistemes automatitzats; instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids; instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació; maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció. L’acreditació permet l’obtenció de part d’un títol oficial o d’un certificat de professionalitat que en alguns casos és el requisit per exercir determinades professions regulades.
 
Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes persones podran optar a ser avaluades de les unitats de competència incloses en els títols de formació professional inicial corresponents.

 Més informació http://bit.ly/2yqOtDR

ACREDITAT