Procés d’ acreditació de competències

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze Instituts que depenen del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

 
ÀMBIT:  Muntatge  i  manteniment  d'instal·lacions  es  convoquen  240  places.  S’hi  poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal de l’àmbit.
 
ADREÇAT A:  als diferents instal·ladors en el camp de les instal·lacions de telecomunicacions, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques o sistemes automatitzats; instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids; instal·lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació; maquinària i equip industrial i línies automatitzades de producció. L’acreditació permet l’obtenció de part d’un títol oficial o d’un certificat de professionalitat que en alguns casos és el requisit per exercir determinades professions regulades.
 
Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes persones podran optar a ser avaluades de les unitats de competència incloses en els títols de formació professional inicial corresponents.

 Més informació http://bit.ly/2yqOtDR

ACREDITAT

PIMEC celebra la nova Llei de Contractes del Sector Públic, que incorpora millores que faciliten l’accés de la pime a la compra pública 

Durant la tramitació de la llei, els grups parlamentaris han assumit gran part de les propostes de PIMEC i s’ha aconseguint modificar substancialment el text inicial presentat pel Govern

Barcelona, 2 de novembre de 2017. PIMEC celebra la recent aprovació al Congrés dels Diputats de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, ja que incorpora millores que faciliten l’accés de la pime a la compra pública.

Els principals aspectes sobre els quals ha incidit PIMEC a través de les esmenes presentades als grups parlamentaris, i que finalment han quedat recollides a la Llei aprovada són les següents:

 • S’incorpora, com a objecte i finalitat de la Llei, el fet de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses.
 • Augmenta el nombre de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. Es modifiquen a la baixa els llindars per a poder accedir al recurs especial en matèria de contractació. El valor estimat per a contractes d’obres passa de a 5.225.000 euros a 3.000.000 euros. El valor estimat per a contractes de subministrament i serveis es fixa en més de 100.000 euros (abans era de 209.000 euros i de 135.000 euros en funció de diverses tipologies i categories).
 • Es legitima explícitament a les organitzacions empresarials sectorials representatives dels interessos dels afectats, per a poder presentar un recurs especial en matèria de contractació.
 • Quan s’imposin al recurrent caucions o garanties per a respondre davant de possibles perjudicis derivats de la interposició del recurs, aquestes hauran d’estar subjectes al principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte i l’objecte afectats
 • El fet de designar un responsable del contracte per part dels organismes de contractació  passa de ser potestatiu a ser obligatori.
 • Per intentar evitar l’adjudicació a empreses pantalla o simples gestores del contracte principal que després subcontracten, augmenten les exigències als licitadors en relació als compromisos de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del contracte.
 • S’incorporen alguns criteris que atenuen les exigències de classificació per a contractes d’obra.
 • S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes i com a excepcional i amb necessitat de justificació la no divisió dels mateixos.
 • El deure de confidencialitat no podrà ser excusa per establir restriccions a la divulgació de parts no confidencials dels contractes celebrats, tals com la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les que s’ha contractat i subcontractat, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte.
 • S’estableix com a base dels criteris d’adjudicació del contracte la millor relació qualitat preu.
 • S’aprofundeix en les mesures per evitar que ofertes anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de la normativa laboral i mediambientals, resultin les adjudicades.
 • S’elimina la potestat per part de l’administració del fet de de fixar un termini de més de 30 dies per aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte en relació als bens entregats o serveis prestats, a partir d’acords expressos inclosos al contracte o a algun dels documents que regeixen la licitació,
 • S’estableix la possibilitat que l’organisme de contractació pugui preveure en els plecs de clàusules administratives el pagament directe al subcontractat.
 • El termini de cobrament dels subcontractats no podrà ser més desfavorable que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 • L’administració haurà de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als seus subcontractats o subministradors que participin en els mateixos en els contractes d’obres i de serveis el valor estimat dels quals superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. Per la resta de contractes, l’administració en podrà fer la comprovació de forma potestativa.

PIMEC, que en els darrers mesos ha estat treballant amb els diferents grups parlamentaris en la formulació d’esmenes sobre el text presentat inicialment pel govern, es mostra satisfeta ja que com a organització empresarial més representativa de Catalunya, consolida la seva capacitat d’interlocució amb els diferents partits polítics per incidir en la defensa dels interessos de les micro, petites i mitjanes empreses.

Intervenció del Cap de la Comissió de Telecomunicacions a 8TV 

A continuació trobeu l’ intervenció d’Enric Fraile, Cap de la Comissió de Telecomunicacions del GremiBCN el passat dia 26 de setembre al programa 'Catalunya Directe' per denunciar la pèssima instal·lació dels cables de fibra òptica en alguns edificis de Barcelona.

Del minut 17:40 al 20:40 podeu veure el reportatge sencer i l’ intervenció d’Enric Fraile la trobeu al minut 19:50.

Link al programa: https://www.youtube.com/watch?v=dXaugeJdZz8&feature=youtu.be 

cablejat fibra optica

SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ECOTIC I AGIC-FERCA

ECOTIC y AGIC-FERCA firman un convenio de colaboración para impulsar el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos 

 • El acuerdo incluye el servicio sin coste alguno de reciclaje de los residuos a través del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor de ECOTIC, y un servicio de consultoría gratuito sobre las buenas prácticas relacionadas con la gestión de los equipos y sus residuos.
 • Ambas entidades crearán un grupo técnico de trabajo para analizar el sector y obtener un conocimiento más profundo del funcionamiento y las necesidades de las empresas instaladoras en el ámbito del reciclaje.

Fundación ECOTIC y la Federación Catalana de Empresas Instaladoras (AGIC-FERCA) han firmado un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, con el objetivo de aunar esfuerzos mejorar y facilitar el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) entre las empresas y profesionales adheridos a la Federación, que actualmente representa a 20 asociaciones, 5.500 empresas y 29.000 trabajadores del sector.

A tal efecto, el convenio establece el desarrollo de distintas líneas de actuación, con especial énfasis en el reciclaje de los residuos procedentes de aparatos de aire acondicionado, un tipo de residuo cuyos niveles de reciclaje distan de los niveles óptimos de recogida deseables en comparación con otros tipos de RAEE, por lo que existe un amplio margen de mejora.

Como parte de las actuaciones acordadas, ECOTIC ofrecerá a los asociados a AGIC-FERCA un servicio gratuito de consultoría, a través del cual se les asesorará sobre las responsabilidades derivadas del incorrecto reciclaje de los residuos, así como sobre el modo de realizar una adecuada instalación y desinstalación de los equipos, ajustándose a los protocolos técnicos que conforman las buenas prácticas profesionales. Además, ECOTIC ofrecerá la posibilidad de que los instaladores puedan gestionar los residuos sin coste alguno a través de su Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), con lo que garantizarán el adecuado reciclaje de los residuos y el cumplimiento de sus responsabilidades legales.

Por su parte, AGIC-FERCA llevará a cabo una campaña de comunicación específica entre sus asociados para dar a conocer este servicio. En este sentido, difundirá de forma activa el material promocional de las iniciativas entre sus instaladores asociados, así como de forma pública a través de sus canales de comunicación, y cederá sus instalaciones para la realización de las actividades de formación.

Ambas entidades coinciden en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento continuo de las actividades para valorar el éxito de la colaboración. Para ello, constituirán un grupo técnico de trabajo para analizar el sector y obtener un conocimiento más profundo del funcionamiento y las necesidades de las empresas instaladoras en el ámbito del reciclaje, con el objetivo de desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar los niveles de recogida y las soluciones en este ámbito para los profesionales de la instalación.

Raúl Rodríguez, Director General de AFIC-FERCA, ha destacado la importancia de “seguir aportando a nuestros asociados servicios y soluciones que den respuesta a las necesidades de los profesionales de la instalación, y que contribuyan a su vez a la defensa del medio ambiente y al impulso de la transición hacia un nuevo modelo de economía circular”.

Por su parte Andreu Vilà, Director General de ECOTIC, ha incidido en que “el papel de los instaladores en la adecuada canalización de los residuos es fundamental, por lo que ambas entidades coincidimos en la necesidad de llevar a cabo acciones específicas de fomento del reciclaje entre el colectivo profesional para mejorar los niveles de recogida de residuos”.

 

ECOTIC

Raúl Rodríguez, Director General de AGIC-FERCA, y Andreu Vilà,

Director General de Fundación ECOTIC, durante el acto de firma del convenio entre ambas entidades.

AGIC-FERCA es la Federación Catalana de Empresas Instaladoras, cuyos fines son la representación, coordinación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y comunes de los empresarios de Cataluña integrados en las asociaciones catalanas de instaladores eléctricos, fontanería, saneamiento, calefacción, climatización, telecomunicaciones, energías renovables y afines miembros de la Federación, con una representación actual de 20 asociaciones, 5.500 empresas y 29.000 trabajadores.

Más información en www.agicferca.com/es

FUNDACIÓN ECOTIC es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya formación ha sido promovida por las principales empresas del sector de electrónica de consumo. Constituida en 2005, ECOTIC trabaja a favor de la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible a través de la sensibilización y formación de fabricantes, distribuidores y usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos. Con más de 600 empresas adheridas, la misión de este Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) es que los residuos que generen sus adheridos, tras el uso de estos aparatos, no sólo sean convenientemente reciclados, sino que además lo sean de la forma más eficaz y económicamente razonable.

Más información en www.ecotic.es

Rebeu una cordial salutació,

Cercar notícies

CERCAR PER MESOS

Notícies més vistes

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies". Learn more

I understand

POLÍTICA DE COOKIES

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

_ Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

_ Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo:

_ Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

_ Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

_ Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies "analíticas" para recopilar datos estadísticos de la actividad.

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS EN LA PÁGINA WEB:

Cookie

Nombre

Finalidad / Más información

Vencimiento

.gremibcn.cat

_ga

Se usa para distinguir a los usuarios.

2 años

 

_gat

Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _gat. La cookie se actualiza cada vez que envía los datos a Google Analytics.

10 min

 

_gid

Se genera de forma automática de forma transparente para la Web debido a ciertos códigos de medición o terceros

1 día

google.com

CONSENT

cookie de Google Maps, se usa para el funcionamiento del mapa de Google en la página de contacto.

20 años

 

NID

Para hacer la publicidad más atractiva

6 meses

Cookies de Facebook

fr

Sirve para identificar al usuario de Facebook

15 días

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

En ocasiones incrustamos vídeos de YouTube. El uso de cookies por parte de YouTube se rige por la política de privacidad de Google:

 
 

PREF

cookie que almacena las preferencias de configuración, tales como idioma preferido, número de resultados de búsqueda mostrados por página o activación del filtro SafeSearch de Google

10 años

 

YSC

cookie que mide las reproducciones de videos realizadas por el usuario y registra los eventos de “Me gusta” o “Compartir video”. Es una cookie de sesión, caducando cuando finaliza la sesión con el navegador

Sesión

.doubleclick.net

IDE

Para mostrar anuncios en la Web

1 día

 

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación, encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”:

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada Google Chrome 10 y superior; Incógnito

Asimismo, Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.  Por ejemplo, puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:

Internet Explorer desde aquí:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari desde aquí:

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera desde aquí:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Firefox desde aquí:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Google Chrome desde aquí:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.